Hnutie Bdelosť

 

Hlavné menu

 
       

   Úlohy doby...

2% dane                 Novinky... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnutie Bdelosť – zameranie,
ciele, náplň, činnosti, projekty

-----          

Časopis Listy Bdelosť

-----          

Úlohy doby

-----          

Rozhovory o živote – verejné
diskusie a prednášky

-----          

Podpora a spolupráca

-----          

Prvá pomoc bezdomovcom

-----          

Diela – texty, obrazy, hudba,
noty, hovorené slovo…

-----          

Kniha Poselství Vánoc

-----          

Odkazy na ďalšie web stránky

-----          

Novinky...

-----          

Z došlej pošty

-----          

Spojenie – kontakty na nás

-----          

o stránke

-----          

Podporte nás:
číslo účtu: 8183497/5200

 

Listy Bdelosť – nadkonfesný časopis
pre hľadanie kresťanstva v Duchu a pravde v zmysle Jn 4.23,24.

 

 

 

 

 

Leták o časopise Listy Bdelosť.

O časopise.

 

Zameranie, pripravované témy

a niekoľko ukážok z článkov

nájdete na ponukovom letáku,

ktorý si môžete stiahnuť odtiaľ

(pdf súbor, 2 strany, 250 kB).

Objednávky.

 

Listy Bdelosť si možno objed-

nať na adrese info@bdelost.sk

alebo na čísle 0907-455579.

Cena časopisu

(platí pre e-mailovú podobu).

 

Ľubovoľný, nepovinný príspe-    

vok na účet Hnutia Bdelosť:

Názov účtu: Hnutie Bdelosť.

Číslo účtu: 8183497/5200.

Ruža.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************

 

Hnutie Bdelosť - zameranie, ciele, náplň, činnosti…

Obsah.

Zameranie hnutia.

Hlavné oblasti nášho záujmu.

Naše základné ciele a činnosti.

 

 

Zameranie hnutia.

Základom účinkovania občianskeho združenia Hnutie Bdelosť, je pôsobiť v spoločnosti slovom, vyslovenou pravdou o spoločnosti. Rozpoznať podstatné celospoločenské javy, pomenovať ich pravým menom a vyzdvihnúť do vedomia. Na základe poznania priniesť riešenia vychádzajúce z podstaty javu, z pravdivého obrazu skutočnosti – najmä riešenia nachádzajúce sa v priestore slobodného, nezávislého konania občanov a bezprostredne dostupné aj jednotlivcom.

Je to pôsobenie poznaním, ktoré oslobodzuje spoločnosť, ktoré vynesie pravdu o veciach – jasne a zrozumiteľne vyjadrenú – z podvedomia do vedomia, z prítmia na jasné denné svetlo. Ako keď v Andersenovej rozprávke Cisárove nové šaty dieťa nahlas vykríkne to, čo síce všetci vidia, ale odmietajú veriť vlastným očiam, súc pod vplyvom konvencií; alebo si aj uvedomujú čo vidia, ale boja sa vysloviť to nahlas, a zvolať „Cisár je nahý!“.

Je to kresťanstvo vzpriamené, so zdvihnutou hlavou; jeho uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločnosti a dovedenie až do dôsledkov všedného, každodenného života. Je to hľadanie kresťanstva „v Duchu a pravde“ v zmysle Jn 4.23,24.

 

 

Hlavné oblasti nášho záujmu.

Duchovné, kultúrne a národné buditeľstvo. ~ Štát a svetonázor. Svetonázorová sloboda alebo útlak? Aký svetonázor zastupuje štát? ~ Školstvo a svetonázor. Právo na nematerialistické školstvo. Aký svetonázor zastupuje jednotné štátne školstvo? ~ Internet na školách. Mravná stránka technickej výchovy. ~ Príklady kresťanských riešení spoločenských neduhov. ~ Obrana nenarodených. ~ Hmotná bieda. ~ Bezdomovci. ~ Sociálny mier. ~ Hospodársky život a mravný rozmer človeka. Zásada bratstva v hospodárskej oblasti namiesto trhu. ~ Nezamestnanosť. Človek ako surovina. ~ Kresťanská sústava včasnej výstrahy. Premeny zla v čase a rozpoznávanie jeho nastupujúcich podôb. ~ Spoločenská a osobná etikoterapia a etikoprevencia. ~ Vnášanie vedomia do rutinného spoločenského konania. Spoznávanie nevnímaných dôsledkov mimovoľného konania. ~ Oslobodzovanie sa od konvencií. ~ Z čoho žije zlo? Nevedomá podpora nežiadúcich javov. Skryté podoby živenia zla. Odhaľovanie miest, kadiaľ živíme nežiadúce javy, a prípadov, kedy sme nevedomými služobníkmi zla. ~ Bdelosť v každodenných činnostiach – v zamestnaní, nakupovaní, výchove... ~ Nespolupráca so zlom. Priestor vlastnej slobody napomáhať k náprave. Neprepožičiavanie sa zlu. ~ Porušovanie práv rodičov vo vzťahu k ich deťom. Kradnutie detí rodičom. ~ Význam rozprávok a ich záchrana. Rozbor slovenských rozprávok. ~ Priama demokracia. ~ Osobná zodpovednosť a jej neprenosnosť na druhých. ~ Manipulácia. Masmédiá. Reklama. ~ Tunelovanie pojmov. ~ Pyramidálne „hry“ a spoločen- sky prospešné využitie ich zákonitostí. Geometrický rad. ~ Eutanázia – jej pozadie a súvis- losti. ~ Verejná hygiena – ochrana tela, či duše? ~ Božia výchova. ~ Štát a veda. Smú byť na základe materialistického výkladu čiastkových vedeckých poznatkov ukladané občanom povinnosti a obmedzenia? ~ Duchovná veda. ~ Fraktálová geometria. Samopodobnosť v duchovných javoch.

Tieto záujmové oblasti sú uvedené aj v letáku o časopise Listy Bdelosť.

 

 

Naše základné ciele a činnosti (článok 4 stanov - „Cieľ činnosti hnutia“).

Cieľom činnosti Hnutia Bdelosť je napomáhať a prispievať k uvedeniu kresťanstva do života. Tento základný cieľ má byť dosahovaný najmä prostredníctvom nasledovných čiastkových cieľov, spôsobov a činností:

a)

Buditeľstvo – duchovné, kultúrne i národné.

b)

Obhajoba pravdy. Boj proti bludu a zavádzaniu.

c)

Pôsobiť v spoločnosti slovom, vyslovenou pravdou. Rozpoznať podstatné celospoločenské javy, pomenovať ich pravým menom a vyzdvihnúť do vedomia. Na základe poznania priniesť riešenia vychádzajúce z podstaty javu, z pravdivého obrazu skutočnosti – najmä riešenia nachádzajúce sa v priestore slobodného, nezávislého konania občanov, a bezprostredne dostupné aj jednotlivcom. V oblasti naliehavých úloh a výziev doby, ako sú napr. nezamestnanosť, bezdomovstvo, hmotná a duchovná bieda, práva rodičov, detí a nenarodených, svetonázorová rovnoprávnosť a pod., prispievať podnetmi v duchu pravdy a kresťanstva.

d)

Podporovať rozvoj duchovnej vedy a poznania. Napomáhať vzniku stredísk duchovnej vedy, kultúry a umenia na Slovensku.

e)

Publikačná činnosť: vydávať a šíriť knihy, časopisy, periodickú a neperiodickú tlač, letáky, plagáty, propagačné materiály a pod., vrátane elektronických nosičov, médií a internetu.

f)

Usporadúvať výstavy, konferencie, prednášky, semináre, rozpravy.


Späť na začiatok (hlavné menu).****************************************

 

Pomoc blížnym v núdzi.

Všeobecne

V oblasti naliehavých úloh a výziev doby, ako sú napr. nezamestnanosť, bezdomovstvo, hmotná a duchovná bieda, práva rodičov, detí a nenarodených, svetonázorová rovnoprávnosť a pod., by sme chceli prispievať novými, pôvodnými podnetmi k ich riešeniu.


Aktuálny projekt:  Garáže ako prvá pomoc pre bezdomovcov

Výzva na pomoc ľuďom bez domova.  (pdf, 2 strany, 126 KB).

Ďalšie sprievodné texty k výzve.


Späť na začiatok (hlavné menu).****************************************

 

Darovanie 2% z dane v roku 2010 (za rok 2009).

POZOR! V roku 2010 (daň za r. 2009) NIE SME príjemcami 2% dane.

 

Milí priatelia a priaznivci!

Občianske združenie Hnutie Bdelosť nie je zaregistrované ako príjemca 2% dane v roku 2010 (t.j. z dane za rok 2009). V ďalšom roku, 2011, už opäť plánujeme naše združenie zaregistrovať. Ďakujeme!

 

 

Späť na začiatok (hlavné menu).

 


****************************************

 

Podpora a spolupráca

Korektúry textov

Propagácia časopisu

Predaj časopisu a nové predajné miesta

HTML programovanie

Finančná pomoc

V Košiciach hľadáme priestory na prednášky

 
 
 

Korektúry textov

Hľadáme pomocníkov na opravy - korektúry textov článkov do časopisu. Je to jednoduchá práca, ktorá spočíva v pozornom prečítaní textu článku a vyznačení chýb. Počítač nie je podmienkou - stačí "červené" pero a trocha času. Ak máte záujem zapojiť sa týmto spôsobom do výroby časopisu, prihláste sa

 
 

Propagácia a šírenie časopisu

Ak by ste vo vašom okolí vedeli o nejakom mieste, kde možno vyložiť letáky o časopise, radi vám ich pošleme. Najvhodnejšie sú také miesta, kam chodievajú ľudia, ktorí by mohli mať záujem o časopis ako sú Listy Bdelosť: napr. kníhkupectvá, čajovne, knižnice, čitárne, bioobchody, vysokoškolské internáty a pod.

Listy Bdelosť sú vytvorené tak, aby bolo možné ich ľahko a rýchlo rozširovať ďalším ľuďom - v prílohe e-mailových správ, ako odkazy na PDF súbory na webe alebo urobením kópie CD-ROMu. Redakcia nemá prostriedky na komerčnú reklamu, preto veľmi záleží aj na Vás, našich čitateľoch, ako rýchlo sa budú šíriť a ako bude rásť ich náklad.

Inou možnosťou, ako môžete prispieť k spropagovaniu časopisu je vložiť do automatického podpisu Vašich e-mailových správ krátku reklamu o časopise, vrátane hypertextového odkazu na náš web bdelost.sk. Tak každý e-mail, ktorý odošlete, bude zároveň aj príspevkom k reklame.

Ak máte nejakú vlastnú internetovú stránku, môžete pomôcť propagácii časopisu tak, že na ňu umiestnite link na náš web bdelost.sk.

 

 

Predaj časopisu a nové predajné miesta

Uvítame aj vaše tipy na ďalšie predajné miesta, kde by boli ochotní predávať náš časopis – napr. kníhkupectvo, čajovňa, bioobchod a pod. 

Tiež hľadáme aj ľudí, ktorí by boli ochotní odobrať od nás určitý počet výtlačkov časopisu a predávať ich vo svojom okolí, obci a pod. Nepredané výtlačky odkúpime naspäť.

 

 

HTML programovanie

Hľadáme programátorov-dobrovoľníkov na jednoduché programovanie týchto web stránok bdelost.sk v HTML a CSS. Aj začiatočníci môžu byť veľmi nápomocní!

 

 

Finančná pomoc

Naliehavo potrebné sú vaše peňažné príspevky a dary na chod časopisu a ďalšie aktivity Hnutia Bdelosť, ktoré môžete posielať na účet alebo P.O.Box. Ďalšou možnosťou je darovanie 2% dane. Ďakujeme!

 

 

V Košiciach hľadáme priestory na prednášky

V Košiciach hľadáme priestory na pravidelné verejné stretnutia, rozpravy a prednášky pre verejnosť, ktoré by sa konali 1x mesačne. Viac…

 

 

Späť na začiatok (hlavné menu).****************************************

 

Odkazy na súvisiace, príbuzné a podobné stránky.

www.sophia.sk

Nadácia a vydavateľstvo Sophia.
Duchovná veda. Paralelné a periodické javy v dejinách.
Časopis Sophia. (RNDr. Emil Páleš, CSc.).

www.iwaldorf.sk
    www.waldorf.cz

Waldorfské školstvo na Slovensku a v Českej republike.
Vzdelávacia alternatíva k štátnemu školstvu.

www.antropozofia.sk
    www.anthroposof.org

Antroposofia – duchovná veda. Slovenská antropozofická
spoločnosť a Anthroposofická společnost v ČR.

www.eliant.eu

Európska aliancia iniciatív aplikovanej antroposofie /
ELIANT. (V slovenčine tu (PDF, 4 strany, 85 KB))

www.eurytmia.sk

Pohybové umenie upomínajúce na dôstojnosť človeka.

RadioDevin

Rozhlasová stanica naladená na to vyššie v človeku.

www.AkademieTabor.cz
    www.CentrumTabor.wz.cz

Štúdium liečebnej pedagogiky a sociálno-umeleckej
terapie v Českej republike.

Ďalšie odkazy...

Viac... (ďalšie linky, odkazy, odporúčania...)


Späť na začiatok (hlavné menu).****************************************

 

Spojenie.

Spojenie na nás:

Pošta:

 
Hnutie Bdelosť
Obr. mieru 6
040 01   Košice

Telefón:

 
0948-023318 (O2)
0911-290289 (T-Mobile SK)
0907-455579 (Orange SK)

E-pošta:

 
info@bdelost.sk

Internet:

 
http://bdelost.sk/

Sídlo:

 
Hnutie Bdelosť, o.z.
Košice, Obrancov mieru 6

Účet:

 
Názov: Hnutie Bdelosť
Číslo:  8183497 / 5200
(OTP Banka Slovensko)

 

Uvítame, ak nám necháte spojenie na vás:

Tu nám môžete nechať spojenie na vás…


Späť na začiatok (hlavné menu).****************************************

 

…o internetových stránkach Bdelosť.

Názov domény: bdelost.sk

Sponzorom prevádzky týchto stránok je webhosting .host2u.sk. Ďakujeme!

Zodpovedný redaktor stránky: Peter Kmetek

Tel.: 0948-023318; +421-948-023318.
Poslať správu redaktorovi stránky…

Dátum sprístupnenia stránky: 26.4.2004

Dátum poslednej aktualizácie: 28.1.2017  (tento údaj je orientačný)
Podoba / poradové číslo: 5.4 / 035

Štatistika prístupov:
 

Štatistika prístupov na doménu bdelost.sk.


Späť na začiatok (hlavné menu).